Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

van Notaris G.H. Beens B.V. , tevens handelend onder de naam Beens notariaat, (gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank Midden-Nederland, Locatie Utrecht op 6 september 2016 onder nummer 207/2016).

 1. De aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Notaris G.H. Beens B.V., hierna aan te duiden als ‘Beens BV’ worden middellijk gehouden door de praktijkvennootschap(pen) van de in de praktijk werkzame notaris en – eventueel – kandidaat-notarissen. Een overzicht van de aandeelhouder(s) wordt op verzoek toegezonden. Beens BV handelt tevens onder de handelsnaam ‘Beens Notariaat’. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op laatstbedoelde organisatie, met dien verstande dat waar Beens BV staat vermeld er dan gelezen moet worden Beens Notariaat. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle opdrachten van de opdrachtgever aan Beens BV en Beens Notariaat en aan de verbonden notaris.

Opdracht

 1. Alle diensten en (andere werkzaamheden) worden verricht uit hoofde van een overeenkomst van opdracht tussen de opdrachtgever, hierna aan te duiden als: ‘cliënt of cliënten’ met Beens BV. Op de overeenkomst zijn, onder uitsluiting van andere algemene voorwaarden, deze algemene voorwaarden van toepassing. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door Beens Notariaat. Dit geldt tevens indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek (“BW”) dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2 BW, ter zake van hoofdelijke aansprakelijkheid in het geval waarin twee of meer personen een opdracht hebben ontvangen, wordt volledig uitgesloten.
 2. Het niet anders dan inhoudelijk weersproken, in ontvangst nemen van een door Beens BV op verzoek van opdrachtgever opgemaakte (concept)-akte impliceert de erkenning van het verlenen van een opdracht. Ook werkzaamheden die verricht worden zonder dat deze uiteindelijk leiden tot een notariële akte, vallen onder de opdracht. De ontvangst door Beens BV van een koopovereenkomst waarbij is bepaald dat Beens BV de akte van levering zal verlijden, impliceert het verleend zijn van een opdracht door koper en verkoper aan Beens BV tot opstellen van de akte van levering en het verrichten van alle werkzaamheden ter zake, doch deze impliciete opdracht wordt gevolgd door een schriftelijke opdrachtbevestiging zijdens Beens BV. De notaris is bevoegd ter zake van die werkzaamheden alsmede na een ingetrokken opdracht aan de cliënt te declareren op basis van de door de notaris en de desbetreffende medewerkers aan de opdracht bestede tijd, tegen de op het kantoor gebruikelijke uurtarieven, tenzij tussen de opdrachtgever en de notaris schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Beens BV licht de cliënt tijdig en duidelijk voor over de financiële consequenties van de inschakeling door Beens BV en deelt tijdig aan de cliënt mee wanneer meer kosten in rekening zullen worden gebracht dan afgesproken.
 4. Beens BV mag de kosten van de werkzaamheden niet brengen ten laste van een andere opdracht, ander deel van de opdracht of een ander dan de cliënt.
 5. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van cliënt. Derden kunnen aan de uitvoering van de voor cliënt verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
 6. Als de opdracht wordt verstrekt door meerdere personen, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het voldoen van de declaratie van Beens BV. Als de opdracht wordt verleend door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon, is, indien deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede)beleidsbepaler van deze rechtspersoon, deze tevens in privé opdrachtgever. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is hij derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of deze, al dan niet op verzoek van de opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon is gesteld dan wel ten name van de opdrachtgever als natuurlijk persoon.

 

Aansprakelijkheid

 1. Indien bij de uitvoering van een opdracht zich onverhoopt een gebeurtenis voordoet – waaronder ook een nalaten begrepen wordt – die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door Beens BV gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering ten tijde van het indienen van de betreffende vordering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Beens BV onder die aansprakelijkheidsverzekering draagt. Indien in een dergelijke situatie Beens BV op grond van de gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen recht heeft op een uitkering en rechtens desalniettemin vast komt te staan dat Beens BV aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot een bedrag maximaal gelijk aan drie maal het notariële honorarium dat voor de betreffende dienstverlening door Beens BV in rekening is gebracht. Indien door de uitvoering van een opdracht of op andere wijze schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Beens BV aansprakelijkheid draagt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen, waarop de door Beens BV gesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering (AVB) aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Beens BV onder die algemene aansprakelijkheidsverzekering (AVB) draagt. De notaris verbonden aan Beens BV is aangesloten bij de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). Beens BV is ten minste overeenkomstig de voorschriften van de KNB verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid.
 2. De in artikel 8 omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval Beens BV aansprakelijk is voor het niet deugdelijk functioneren van de door Beens BV bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen enkele uitgezonderd.
 3. Bij het inschakelen van derden zal Beens BV zoveel als mogelijk overleg met de opdrachtgever voeren. Beens BV is niet aansprakelijk voor onverhoopte tekortkomingen van aldus ingeschakelde derden.
 4. Indien de uitvoering van een opdracht van een cliënt meebrengt dat een buiten Nederland gevestigde persoon die niet aan Beens BV verbonden is en evenmin deel uitmaakt van een door Beens BV aangegaan samenwerkingsverband, wordt ingeschakeld om werkzaamheden in het kader van de gegeven opdracht te verrichten, zal Beens BV niet aansprakelijk zijn voor fouten die door deze persoon onverhoopt worden gemaakt.
 5. De in artikel 8 omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor het geval dat ten onrechte een opdracht geweigerd mocht zijn en daaruit schade mocht voortvloeien.

Financiële bepalingen

 1. Declaraties kunnen door Beens BV zowel op papier als elektronisch worden verstuurd. Betaling van declaraties dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen of anders is vermeld. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt in verzuim en is de wettelijke vertragingsrente ex artikel 6:119a BW verschuldigd. Indien invorderingsmaatregelen tegen de in verzuim zijnde cliënt worden getroffen, komen de kosten vallende op die invordering voor rekening van de cliënt. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten doch zullen integraal voor rekening van cliënt zijn, indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.
 2. Indien binnen de vervaltermijn geen (volledige) betaling is ontvangen kan Beens BV haar werkzaamheden opschorten nadat de opdrachtgever daarvan in kennis is gesteld. Beens BV is niet aansprakelijk voor schade dientengevolge ontstaan.
 3. Beens BV  is bevoegd tussentijds te declareren.
 4. Beens BV is bevoegd om aan cliënt toekomende gelden, die Beens BV onder zich heeft of krijgt op een van haar derdengeldenrekeningen, met openstaande declaraties te verrekenen.

Klachten- en geschillenregeling en toepassing Nederlands recht

 1. De Geschillenregeling Notariaat is van toepassing op de dienstverlening van Beens BV. Voor de werking van het reglement van de genoemde Geschillenregeling wordt verwezen naar www.degeschillencommissie.nl. In geval van een geschil tussen Beens BV en cliënt zijn zowel Beens BV als cliënt bevoegd het geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie Notariaat, die alsdan overeenkomstig haar reglement het geschil zal beslechten met uitsluiting van de gewone rechter.
 2. In het geval van een klacht zal Beens BV op het eerste schriftelijke verzoek van cliënt aan cliënt een afschrift zenden van het binnen Beens BV geldende klachtenreglement zoals dat geldt ten tijde van de klacht en is gepubliceerd op de website van Beens BV.
 3. Op de rechtsverhouding tussen Beens BV en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Voor beslechting van geschillen is de Nederlandse rechter of de Geschillencommissie bevoegd; geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, tenzij Beens BV of cliënt een bepaald geschil voorlegt aan de Geschillencommissie Notariaat.

 

Beroeps- en gedragsregels

 1. Beens BV houdt zich aan alle bestaande beroeps- en gedragsregels voor de notariële branche, waaronder uitdrukkelijk begrepen die welke zijn opgenomen in de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme). Een uitleg van deze regels is te vinden in de door de KNB in overleg met de Consumentenbond en Vereniging Eigen huis opgestelde consumentenbrochure ‘Spelregels voor notaris en consument’. Deze brochure is terug te vinden op www.knb.nl, staat op de website van Beens BV en kan op verzoek worden verstrekt.

Slotbepalingen

 1. Op grond van de Wwft is Beens BV verplicht zich te vergewissen van de identiteit van de cliënt. In het dossier worden kopieën van de identiteitsgegevens van de cliënt opgenomen. Client is ervan op de hoogte en stemt ermee in dat Beens BV ingevolge de op haar rustende verplichting situaties of transacties met een ongebruikelijk karakter moet en zal melden aan FIU-Nederland, zonder dat Beens BV de cliënt van die melding op de hoogte mag stellen.
 2. Beens BV betaalt op grond van de beleidsregel van de KNB alleen geld uit aan degene die als partij optreedt bij de akte en/of aanspraak kan maken op de uitbetaling op grond van de rechtshandeling die in de akte is neergelegd, behoudens de in de beleidsregel genoemde uitzonderingen. De gerechtigde tot (een deel van) het saldo van de derdengeldenrekening kan zijn aanspraak niet overdragen of bezwaren aan (een) derde(n).
 3. Alle bedingen van deze Algemene Voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de notaris(en), kandidaat-notarissen en al de overige personen die bij, voor of namens Beens BV werkzaam zijn. Hetzelfde geldt voor vroegere notarissen en medewerkers met inbegrip van hun eventuele erfgenamen, indien zij aansprakelijk mochten worden gehouden nadat zij het kantoor van Beens BV hebben verlaten.
 4. Met het verstrekken van de opdracht verklaart opdrachtgever zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden.
 5. Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse taal gesteld. Op verzoek kan een Engelstalig exemplaar worden toegezonden; de Nederlandse tekst is bindend.

 

Opgesteld te Amersfoort op 1 september 2016